Nieuwsbrief maart 2021

Maart 2021

 

 Voorlopig helaas geen publieksactiviteiten door Corona

 Door de Corona maatregelen kunnen er al lange tijd geen publieksactiviteiten georganiseerd worden en liggen vrijwel alle projecten van de ANV Noorderpark stil. Zodra er weer ruimte komt om iets voor publiek te organiseren, gaan we dit zo snel mogelijk doen! De behoefte aan buitenactiviteiten is groot in deze tijd waarin er al heel lang beperkingen zijn.

Ter vervanging van groepsexcursies is er door Karien Scholten een film gemaakt met boswachter Bert van Dijk over de werkzaamheden in de Westbroekse Zodden. Kijk op : https://youtu.be/7B4De2YwBgA     of www.provincie-utrecht.nl/ovp  . U kunt zelf - in klein gezelschap - gaan kijken in de Zodden bij het Bert Bospad! De werkzaamheden worden in maart 2021 afgerond vanwege het begin van het broedseizoen.

 

Geen contributie in 2020 en 2021

 Omdat er zo weinig georganiseerd kon worden in 2020 en 2021 heeft het bestuur besloten over deze jaren geen contributie te heffen. In 2022 kunnen er hopelijk weer normale activiteiten zijn bij de vereniging. Dan zal ook weer om uw bijdrage gevraagd worden.

 

Samenwerking met werkgroep Natuurlijk! Maartensdijk

 Na verkennende gesprekken is besloten tot samenwerking met de werkgroep Natuurlijk Maartensdijk. De doelstellingen van deze werkgroep sluiten goed aan bij de ANV en beide groepen kunnen elkaar versterken. De werkgroep wordt een werkgroep van onze vereniging en de financiën worden in de administratie van de ANV Noorderpark ondergebracht. In principe zorgt de werkgroep ervoor dat ze genoeg geld weten op te halen voor hun kosten. Wouter van Oostrum zit in het bestuur van Natuurlijk! Maartensdijk en vertegenwoordigt ook de werkgroep in het bestuur van de ANV.

 De werkgroep bestaat ruim een jaar, en heeft al verschillende publieksacties op touw gezet. Zo was er de actie ”aandacht voor reekalfjes”. Bij honden-bezitters wordt aangedrongen op het belang van aangelijnd houden van de hond. Elk jaar worden er helaas weer reekalfjes doodgebeten door loslopende de honden.

Ook was er een natuurexcursie voor basisschool-kinderen uit Maartensdijk en werden er nestkasjes opgehangen en geadopteerd door kinderen. Deze kastjes zijn gesponsord door de ANV Noorderpark en de Stichting Dik Groen. De actie is gericht op natuurbewustzijn bij kinderen en ook ter bestrijding van de eikenprocessierups. De werk-groep is bereikbaar via natuurlijkmaartensdijk@outlook.com  

 

Stellingname van de ANV Noorderpark over zonnevelden, windmolens en woningbouw plannen

 Er is in het Noorderpark veel onrust onder bewoners over de plannen voor zonnevelden, windmolens en woningbouw. De ANV Noorderpark blijft haar standpunt benadrukken dat het volleggen van daken met zonnepanelen bovenaan moet staan voordat er agrarisch gebied wordt gebruikt voor zonnevelden. Het is daarbij wel van belang dat de dakeigenaren geen kosten hoeven maken voor aansluiting en netwerk!

 De ANV ziet liever geen windmolens in het Noorderpark verschijnen, maar de maatschappelijke noodzaak van duurzame energie wordt uiteraard ingezien. De vereniging blijft deelnemen aan de gesprekken om invloed te hebben op de keuze voor locaties. Ook is ze voorstander van kleine windmolens bij agrarische bedrijven om zo in combinatie met zon op het dak energie neutraal te kunnen worden.

 De noodzaak van een beperkte groei van de kern Maartensdijk wordt onderkend. Woningbouw hoeft naar de mening van de ANV geen verslechtering te zijn van de landschappelijke kwaliteit en van de agrarische natuurwaarden. De ANV is voorstander van bijvoorbeeld een landschapsfonds, waardoor met geld van de woningbouw landschappelijke kwaliteiten kunnen worden verbeterd.

 

Grote Karekieten in het Noorderpark

 In het Oostelijk Vechtplassengebied zijn in 2020 nieuwe broedlocaties ontdekt van de Grote Karekiet. Deze broedlocaties liggen op twee legakkers die voorgaande jaren zijn afgezet met een raster om ganzenvraat aan het riet in de winter tegen te gaan. De groei van riet wordt zo bevorderd en afkalven van de oever tegengegaan. Dat raster bleek succes te hebben!

Er hebben in 2020 11 tot 13 paren van deze zeldzame vogels gebroed in het plassengebied. Sommige daarvan zijn er al enkele jaren bekend (ze zijn geringd!) en komen elk jaar terug. Dat aantal vormt een groot deel van de Nederlandse populatie, die 80 a 100 broedparen bedraagt. De vogel is strikt gebonden aan overjarig stevig riet vanwege het vrij grote nest, dat aan de stengels wordt gevlochten. Ze eten middelgrote insecten. De zang is een hard en rauw krr krr kiet kiet. Het broedseizoen start relatief laat: de vogel komt pas eind april terug uit Centraal Afrika.

 

Informatie over activiteiten van de ANV Noorderpark ? info@anvnoorderpark.nl

Doe mee met de knotgroep van de ANV

Is knotwilgen knotten, bosjes uitdunnen, slootkanten maaien, poelen schonen iets voor u? Pittig handwerk buiten in het boerenland van het Noorderpark. Nodig om variatie in de natuur te behouden. Vrijwilligerswerk op een vaste dag in de week gedurende het winterseizoen. Zin om mee te doen?

Informeer nu