Plasdras aanleg voor weidevogels

Februari 2020

 

 
          Foto:Hennipman

Uit experimenten blijkt dat plasdras maken van weiland positief is voor weidevogels, in het bijzonder de grutto. De periode half februari - half april heeft het meeste effect. Plasdras betekent: land dat tijdelijk onder een dun laagje water staat.

 

Ook in het Noorderpark broeden op sommige plekken nog grutto's. Van oudsher is dat op de wat lager gelegen weilanden, waar in het voorjaar langer water blijft staan. Het Noorderpark is geen kern-weidevogelgebied in de provincie Utrecht omdat er relatief weinig weidevogels broeden. Dat komt door intensief gebruik van het land, droger worden door het verlagen van de grondwaterstand en predatie.

Uit experimenten is gebleken dat het vernatten van grasland het broedsucces van grutto's bevordert. Ook andere kleine steltlopers zoals tureluurs, kluten, kieviten, kleine plevieren en scholeksters profiteren. Ze foerageren, baltsen, rusten en ruien in het natte land. Het water is maar 5- 15 cm diep en mag niet dieper zijn dan 20 cm anders nemen watervogels zoals zwanen en eenden de plas over. En er moet sprake zijn van grote openheid, dus geen bomen in de buurt (vanwege de kraaien).

In het Noorderpark zijn twee proeflocaties in Westbroek waar het weiland vernat wordt. Er wordt water uit de sloot opgepompt terwijl de greppel wordt afgedamd. Vogeldeskundigen volgen uit de verte welke vogels zich er vertonen. De vogels broeden niet in de nattigheid, maar een stukje verderop, liefst in de buurt van kruidenrijke randen waar de kuikens kunnen schuilen en insecten eten. Meer informatie of meedoen: d.j.bleijerveld@collectiefutrechtoost.nl

Wat kunt u zelf doen om de eikenprocessierups te bestrijden?  Zorgen dat deze harige rupsen worden opgegeten! Dat kan door kool- en pimpelmezen nestgelegenheid te bieden. Nestkastjes ophangen dus! Vooral in eikenlanen. Een combinatie met bloemenranden of bloemperken verstrekt het effect. Dan zijn er behalve de mezen, ook allerlei andere dieren die de rupsen klein kunnen houden.   Doe mee!