Doel van de vereniging

De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark heeft als doel de natuur- en landschapswaarden van het Noorderpark -grofweg gelegen tussen Utrecht en Hilversum- te ontwikkelen en uit te dragen. Het gaat om variatie in het landschap, biodiversiteit, duurzame bedrijfsvoering en cultuurhistorie. Uitgangspunt is een rendabele landbouw als drager. De ligging tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Vechtstreek zorgt voor een grote variatie aan grondsoorten en waterhuishouding. Het landschap is historisch bepaald door de turfwinning en wordt al eeuwenlang agrarisch gebruikt.

De vereniging organiseert activiteiten om bezoekers kennis te laten maken met het boerenbedrijf en de natuurwaarden van het Noorderpark landschap. Ook is ze actief in subsidie mogelijkheden voor agrarisch natuur en landschapsbeheer en bevordert een duurzame landbouw. Op bestuurlijk niveau neemt ze deel aan diverse overleggen.

Projecten en vrijwilligers

Om de natuurwaarden te versterken worden er jaarlijks projecten opgezet. Bijvoorbeeld: het plaatsen van uilenkasten, insectenhotels en vleermuizenkastjes op het (boeren) erf.  Speerpunten zijn bloemrijke akkerranden en natuurvriendelijke slootkanten om de biodiversiteit te bevorderen. Om het Noorderpark beter toegankelijk te maken voor bezoekers, is er een gebiedspromotiekaart en zijn er op markante plekken picknickbanken geplaatst met informatie paneel en een bijbehorend informatief filmpje.

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, georganiseerd in bestuur en werkgroepen. Zo zijn educatie, communicatie en natuurontwikkeling belegd, alsook het fysieke werk in het landschap ("knotgroep"). Er is een jaarlijkse algemene ledenvergadering waar een deskundige zorgt voor inspiratie.

Samenwerking in Collectief Utrecht Oost

De ANV Noorderpark is een van de oprichters van het Agrarisch Collectief Utrecht Oost, een samenwerkingsverband dat bevoegd is beheersovereenkomsten af te sluiten met boeren en terreineigenaren voor agrarisch natuurbeheer in het kader van het Europees landbouwbeleid.

Ook zorgt ze voor controle door deskundigen op het bereiken van de beheerdoelstellingen. Op die manier wordt er geborgd dat de subsidie voor natuur en landschapsbeheer goed besteed wordt.

Via dit collectief worden ook mogelijkheden aangeboden om de waterkwaliteit te verbeteren ( in samenwerking met de waterschappen), en landschapselementen aan te leggen of te herstellen (in samenwerking met de gemeentes).

Word ook lid van A.N.V. Noorderpark

Iedereen met een warm hart voor natuur en boerenbedrijf in het Noorderpark kan lid worden van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark. Met uw lidmaatschap steunt u activiteiten om de poldernatuur en het boerenbedrijf te promoten. Zoals lammetjesdagen, stamppotwandelingen, vleermuizenkastjes, wilgen knotten en een natuur - en milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Met bloemen in de akkerranden en langs de sloten. Voor €25 per jaar doet u mee!

Sluit je aan